Reklamačný poriadok

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba na tovar je minimálne 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom.

4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.

5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

6. Kupujúci nehradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu pokiaľ pri produkte nie je uvedené typ záruky Pickup&Return.

7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu trade technology s.r.o., 1.mája 26, 040 18 Košice - Krásna alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu info(zavináč)ledgo.sk.

V Košiciach dňa 28.7.2016