Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je trade technology s. r. o., so sídlom 1. Mája 26, 040 18  Košice, IČO:47594845, DIČ: 2023984765, IČ DPH:SK2023984765, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34746/V (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Obchodné podmienky“).
Kontaktné údaje predávajúceho, hlavná prevádzka, servis a korešpondencia:

Fakturačné údaje a adresa pre zasielanie reklamácii:

trade technology s.r.o.
1.mája 26
040 18 Košice - Krásna
info(zavináč)ledgo.sk
+421 907 532 442

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547

Bankové spojenie:
Banka: Tatra Banka a.s.
číslo: účtu: 2927906819/1100
IBAN:  SK96 1100 0000 0029 2790 6819
SWIFT: TATRSKBX

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti,
 • fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“).
1.3. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“ alebo „zmluva uzatvorená na diaľku“).
1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.ledgo.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.5. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.
1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.ledgo.sk.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa kupujúceho adresovaná predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplnený a odoslaný formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu a/alebo list kupujúceho adresovaný predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
2.2. Objednávka musí obsahovať:

 •  identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba)
 •  typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru
 •  spôsob dodania tovaru
 •  kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo, e-mail)
 •  spôsob zaplatenia kúpnej ceny ( na dobierku, bezhotovostným prevodom, osobne pri prevzatí tovaru)

2.3. Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú uvedené aj s DPH včítane prípadných recyklačných a autorských poplatkov. Cena za dopravu a úhradu tovaru sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
2.4 Pri zásielkovom predaji bude po odoslaní objednávky automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade potreby budú doplnené všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
2.5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho dôjde kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je telefonické, sms (krátka textová správa) alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas predávajúceho s objednávkou. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
2.6.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

 •  údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ)
 •  opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy
 •  údaje o cene tovaru
 •  údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
 •  údaje o platobných podmienkach

2.7. V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na osobnom prebratí tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho, je kúpna zmluva uzatvorená až okamihom, keď kupujúci prevezme od predávajúceho tovar a zaplatí celú kúpnu cenu formou predfaktúry alebo v hotovosti. Predávajúci po prijatí objednávky rezervuje kupujúcemu tovar po dobu 5 dní. Rezerváciu tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom krátkej textovej správy (sms) alebo prostredníctvom emailu.
2.8. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný najneskôr v deň dodania tovaru, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa bodu 2.5. Obchodných podmienok prostriedkami komunikácie na diaľku.
2.9. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky predávajúcim môže kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu obchod(zavináč)ledgo.sk alebo telefonicky na číslo 0907 532 442 predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, fax, e-mail), číslo objednávky ID a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
2.10. Po odoslaní záväzného akceptovania objednávky predávajúcim nemôže kupujúci zrušiť objednávku, ak všeobecne záväzné právne predpisy, kúpna zmluva alebo Obchodné podmienky neustanovujú inak.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
3.1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.
3.2. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.
3.3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.
3.4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok spoločnosti trade technology s.r.o..
3.5. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné doručiť na papieri, emailom, USB kľôčom, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň, ak je to možné, je kupujúci povinný spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar zabalený v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu, dokladu o zaplatení na adresu trade technology s.r.o., 1.mája 26, 040 18 Košice. Tovar zaslaný na dobierku nie je možné prebrať, odporúčame tovar poistiť. Spotrebiteľ má možnosť využiť vyzdvihnutie tovaru prepravnou službou s ktorou má predávajúci uzavretú zmluvu a to tak že to oznámi písomne alebo telefonicky. Predávajúci je povinný v lehote do troch pracovných dní objednať vyzdvihnutie tovaru z adresy ktorú uviedol spotrebiteľ.
3.7. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
3.8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 •  predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 •  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 •  predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 •  tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami;
 •  poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodu 3.7. Obchodných podmienok.

3.9. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
3.10. Ak predávajúci nesplní zmluvu uzatvorenú na diaľku, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti kúpnu cenu vo vyššie uvedenej lehote prevodom finančných prostriedkov na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
3.11. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
3.12. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.
3.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
 
4. Práva a povinnosti predávajúceho
4.1.Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
4.2. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa 3.8. Obchodných podmienok, adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, informáciu o záruke a o servisných službách.
4.3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5. Práva a povinnosti kupujúceho
5.1.Kupujúci je povinný:

 •  prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 •  zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 •  nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

5.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Dodacie podmienky
6.1.Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 15 dní pokiaľ sa písomne nedohodli inak
6.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.
6.4. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok.
6.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve náklady na opätovné dodanie znáša predávajúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v bode 6.3. Obchodných podmienok a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.
6.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal čo najskôr po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne a to písomne alebo telefonicky. Následne je kupujúci povinný najneskor do 24hodín oznámiť poškodenie zásielky predávajúcemu a to emailom na obchod(zavinač)ledgo.sk alebo telefonicky na t.č. +421 907 532 442
6.7. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
6.8. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

7. Kúpna cena  
7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
7.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.
7.4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 7.3. Obchodných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 

8. Dĺžka záruky

8.1. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na predávaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov. Štandardná dĺžka záruky pri použitom tovare je spravidla 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak.
8.2. Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
8.3. Za vadu tovaru, na ktorú predávajúci kupujúceho upozornil a tovar kupujúcemu predal za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 618 Občianskeho zákona.

9. Záruka - tovar predávaný na našich stránkach ako "Obnovený alebo ReNew"

9.1 Všetok tovar uvedený na stránke v sekcii Obnovený je použitý pokiaľ nie je uvedené inak, je otestovaný, plne funkčný a bez akýchkoľvek hardvérových závad. Ako dôkaz poskytujeme 24mesačnú záruku ktorá neplatí na spotrebný materiál  a príslušenstvo ako batérie,tonery a podobne.

9.2 Fotografie pri produktoch na stránke sú od výrobcov, nemusia zobrazovať skutočný stav drobné kozmetické nedostatky pri použitom tovare sa vyskytujú. Na požiadanie zakazníka zašleme aktuálnu fotografiu tovaru ktorý si zakúpil ešte pred odoslaním. Pokiaľ so stavom tovaru nesúhlasí má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

9.3 Na tovar sa vzťahuje zmluvná záruka minimálne 24 mesiacov, na ktorú sú zákazníci upozornení pri každom tovare zvlášť. Touto zárukou nie je zahrnutá zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje pri všetkých našich produktoch doba 12 mesiacov podľa zákona. Pri notebookoch sa záruka nevzťahuje na batérie nakoľko ide o elektrochemický článok, záruka sa riadi paragrafom(619 ods. 1. občianského zákoníka). Zárukou je myslená možnosť reklamovať výrobok v našej spoločnosti na základe skrátenej záručnej doby, podľa paragafu 626 odst. 3 obč. zák. Operačný systém ako aj ovládače sú súčasťou zariadenia pokiaľ nei je uvedené inak.
9.4 Záruka je uplatniteľná na základe predložení záručného listu alebo nákupného dokladu, ktorý obdržíte pri zakúpení. Vzťahuje sa len na skryté vady, ktoré už boli na predávanom použitom zariadení. Nevzťahuje sa však na vady vzniknuté používaním alebo opotrebovaním starších súčastí podľa paragrafu 619 odst. 1 Občianskeho zákonníka.

9.5 Tovar v sekcii Obnovený alebo ReNew je dovážaný zo zahraničia Anglicko, Nemecko a ostatné krajiny EU preto klávesnice osadené v notebookoch sú z danej krajiny. Ponúkame samozrejme zdarma možnosť olepiť klávesnicu nálepkami so Slovenskou diakritikou.

10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

10.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.
10.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

11. Zodpovednosť za vady

11.1. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil.

11.2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.
11.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, záruka sa nevzťahuje na opotrebovaní veci.
11.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené obvyklým užívaním alebo spotrebovaním veci (napr. batérie, tonery, a pod.). Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru (napr. vadné pixely).
11.5. Záruka môže byť predávajúcim zamietnuta najmä :
a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c. uplynutím záručnej doby tovaru,
d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím,
g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
l. výskytom vád, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.
11.6. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
11.7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
11.8. V prípade, ak v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame je výrobcom poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.
11.9. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
11.10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
11.11. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
11.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
11.13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
11.14. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.
11.15. Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
11.16. Kupujúci má právo na výmenu vadnej veci len za takú vec, ktorá je značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou.
11.17. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
11.18. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.
11.19. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
11.20. Právo zo zodpovednosti za vady môže u predávajúceho uplatňovať kupujúci, alebo vlastník veci.
11.21. Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby.
11.22. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval vady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva.
11.23. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
11.24. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.
11.25. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
11.26. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
11.27. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

12. Záverečné ustanovenia
12.1. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
12.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
12.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
12.4. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.
12.5. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1.1. Obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
12.6. Prevádzkovateľ internetových stránok www.ledgo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

13. Reklamačný poriadok
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ reklamačný poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.
Kupujúcim môže byť:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
 • fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

13.1 Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu. Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.ledgo.sk
13.2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte prosím naše servisné oddelenie telefonicky alebo e-mailom na adrese reklamacie(zavináč)ledgo.sk
13.3. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim
13.4. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. V prípade, ak zoznam určených osôb nie je uvedený v záručnom liste, má kupujúci právo uplatniť predávajúceho.
13.5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho a priloží nákupný doklad prípadne záručný list. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme, pred odoslaním odporúčame tovar poistiť pre prípad poškodenia počas prepravy. On-line formulár so žiadosťou o reklamovanie, alebo servisovanie tovaru je možné vyplniť na adrese https://www.ledgo.sk/index.php?route=account/return/insert Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru.
13.6. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie nákupného dokladu alebo záručného listu 
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
13.7. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie nákupného dokladu alebo záručného listu 
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
1š.8. V prípade, ak reklamovaný tovar obsahuje počítačové údaje uložené prostredníctvom počítačového systému, je kupujúci pred začiatkom reklamačného konania povinný požiadať predávajúceho o vyhotovenie kópie takýchto údajov, inak predávajúci nezodpovedá za ich odstránenie z počítačového systému. Kópia predmetných údajov bude vyhotovená na náklady kupujúceho.
13.9. Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho alebo určenej osobe.
13.10. Na adrese predávajúceho musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
13.11. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie ( platí iba pre spotrebiteľa).
13.12. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia alebo  odôvodnené zamietnutie reklamácie.
13.13. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (platí iba pre spotrebiteľa). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
13.14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
13.15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
13.16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
13.17. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak  právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude zároveň doručený reklamačný protokol.
13.18. V prípade, ak kupujúci žiada o odstránenie vady po uplynutí záručnej doby, vzťahujú sa na takto vzniknuté právne vzťahy ustanovenia § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o zmluve o oprave a úprave veci.
13.19. Lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.
13.20. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.
13.21. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

13.22. Reklamovaný tovar poslaný zákazníkom na náklady firmy trade technology, s.r.o., alebo na inú adresu, ako je adresa sídla predávajúceho nebude prijatá a bude vrátené späť na náklady zákazníka.
 
14. Druhy tovaru, s ktorými sa môžete stretnúť na našich stránkach a predajniach sú nasledovné:

14.1 Nový tovar
Označenie pre všetky nové produkty zo štandardnej distribúcie v rámci celého sveta.
14.2 Predvádzací
Tento typ sortimentu predstavuje v rámci použitého tovaru jedinečnú alternatívu k novým produktom. Tým, že sa jedná hlavne o nevypredané skladové zásoby výrobcu, predvádzacie, marketingové či krátkodobo použité kusy, vždy dostanete to najlepšie z aktuálneho svetového trhu za zlomok ceny nového tovaru. Na zariadeniach sa môžu vyskytovať menšie kozmetické vady, ktoré ale samozrejme neovplyvňujú funkčnosť zariadenia. Veľmi často môžete využívať plné, či skrátené továrenské záruky výrobcu, rovnako ako aj nadštandardný servis firmy trade technology s.r.o..
14.3. Použitý alebo Obnovený ReNew
Výborná voľba pre všetkých zákazníkov, ktorí uprednostňujú jedinečnú exkluzivitu TOP manažérskej použitej výpočtovej techniky za bezkonkurenčné, výpredajové ceny. Tieto produkty väčšinou pochádzajú z operatívnych leasingov, či odkupov z veľkých firiem v rámci celého sveta a prechádzajú profesionálnou obnovou, ktorú vykonáva priamo výrobca zariadenia. V rámci tejto obnovy je zaručená maximálna kvalita a následná kontrola výrobku, ktorú môžeme ponúknuť vďaka nadštandardným vzťahom s výrobcami. Obnova nie je vykonávaná na batérie, ktoré sa považujú za spotrebný tovar a preto zostávajú pôvodné no napriek tomu sú v našej spoločnosti otestované a musia mať aspoň 70% pôvodnej kapacity. Pokiaľ Vám zariadenie po zakúpení hlási zvážte výmenu batérie (kapacita je pod 50%) tá Vám bude bezplatne vymenená. Tieto kusy môžu mať povrchové poškodenie zodpovedajúce pravidelnému používaniu, chýbajúce záslepky portov, či kozmetické defekty drobné preliačeninky na krytoch a pod. Toto ale v žiadnej miere neovplyvňuje funkčnosť zariadení a ich úžitkovú hodnotu.
 

15. Alternatívne riešenie sporov

15.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info(zavináč)ledgo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

15.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

15.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

16. Zásady používania súborov cookies

16.1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

16.2. Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

16.3. Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies touto webouvou stránkou sa môžete dočítať tu.

17.    Ochrana osobných údajov

Právny základ spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracovávané v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Vaše osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na Webovej stránke a v momente potvrdenia transakcie uskutočnenej na Webovej stránke.
Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní nakupovať cez Webstránku.
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:
1. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu  sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Ak odvoláte súhlas na všetky účely spracovania, váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu  nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a  neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.
2. Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov  nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
3. Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov  znamená, že Váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
4. Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie  Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.
5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na Webstránku do záložky Moje údaje.
6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.
7. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vás poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.
Sme povinní  informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.
 
Doba uchovávania osobných údajov
Vašej osobné údaje uchovávame do doby kým nie je Váš Užívateľský účet na Webstránke vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.
Naše systémy zachovajú také  informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.
 
Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom
Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi prostredníctvom kanálu podľa Vášho výberu:
1. E-mailom na adresu: eshop(zavináč)ledgo.sk
2. Telefonicky na číslo: 0907 532 442
3. Kontaktným formulárom, ktorý je prístupný na Webstránke
4. Poštovou zásielkou: trade technology s.r.o., 1.mája 26, 040 18  Košice-Krásna
 
Poverenie na spracúvanie osobných údajov
Trade technology s.r.o. môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu,  príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava alebo na oznamovanie obchodných informácií, ktoré pripraví trade technology s.r.o (týka sa tých Užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií).
Osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.
Osobné údaje Užívateľov Webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať